Degvielas tirgotājiem jānodrošina SEG emisiju samazinājums

01.10.2018


Degvielas piegādātājiem Latvijā līdz 2020. gada 31. decembrim jānodrošina siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazinājums vismaz par 6% attiecībā pret 2010. gadu. To paredz 2018. gada 1. februāra grozījumi likumā “Par piesārņojumu”. Degvielas SEG intensitāte tiek aprēķināta, balstoties uz produkta dzīves ciklu, kas nozīmē, ka degvielas radītās emisijas ietver ieguvi, pārstrādi un izplatīšanu.

“Pašlaik ir zināms, ka minēto prasību degvielas piegādātāji nevarēs izpildīt, jo trūkst instrumenti un valsts atbalsts minēto mērķu sasniegšanai. Minētā prasība ir saistoša visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm un pašreizējā situācija liecina, ka tikai atsevišķas ES valstis spēs izpildīt minēto prasību.  SEG degvielas un enerģijas intensitāti var samazināt vairākos veidos:  pievienot vai piegādāt biodegvielu, piegādāt degvielu ar zemāku SEG intensitāti, piemēram, LPG (autogāze), ūdeņradis (H2), nodrošināt elektroenerģiju autotransportam, kā arī samazināt augšposma emisijas. Lai arī šīs opcijas var apvienot, Latvijā šobrīd politika vairāk tiek virzīta biodegvielas virzienā, atstājot novārtā pārējos instrumentus,” pauž LDTA valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis. “LDTA pārstāvji to norādīja arī Saeimas komisijas sēdē, skatot Ekonomikas ministrijas iesniegto priekšlikumu grozījumiem likumā “Par piesārņojumu” par 6% mērķu un maksājumu par to neizpildi noteikšanu,” papildina LDTA izpilddirektore Ieva Ligere.

Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 597 “Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība” nosaka kārtību, kādā aprēķina SEG emisiju daudzumu un to samazinājumu.

“Turpmāk degvielas piegādātājam ziņojums un neatkarīgas inspicēšanas institūcijas atzinums būs jāiesniedz Valsts vides dienestam (VVD) katru gadu līdz 15. maijam. Pirmais ziņojums būs iesniedzams par 2018. gadu VVD līdz 2019. gada 15. maijam,” informē I. Ligere.

Ja VVD konstatē, ka degvielas piegādātājs nav izpildījis noteikto pienākumu nodrošināt SEG emisiju samazinājumu, Ekonomikas ministrija pieņem lēmumu, kurā nosaka degvielas piegādātājam veikt maksājumu valsts budžetā 0,01 procenta apmērā no degvielas piegādātāja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, kas attiecas uz degvielas apriti, tai skaitā piegādi un tirdzniecību. Veiktais maksājums neatbrīvo degvielas piegādātāju no noteiktā pienākuma izpildes.

“Būtībā degvielas tirgotājiem jau sākotnēji ir izvirzīts nesasniedzams mērķis un pie reizes paredzēts sods par šāda mērķa neizpildi”, secina I. Ligere.

SEG emisijas degvielas piegādātājiem ir jāsamazina vismaz par 6%  salīdzinājumā pret 2010.gadu līdz 2020.gada 31.decembrim visās ES dalībvalstīs. Tas ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/30/EK ( 2009. gada 23. aprīlis), ar ko groza Direktīvu 98/70/EK.