ES normatīvie akti


Eiropas Savienības (ES) normatīvie akti, galvenokārt direktīvas, regulē degvielas kvalitātes jautājumus, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu transporta sektorā.

ES direktīvas noteic visām dalībvalstīm saistošus mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanā, paredzot, ka 2020. gadā transporta sektorā atjaunojamiem energoresursiem jāsasniedz 10% īpatsvars, savukārt 2030. gadā šis īpatsvars degvielas piegādātājiem jau noteikts 14% apmērā.

ES normatīvais regulējums uzliek dalībvalstīm pienākumu samazināt transporta enerģijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 2020. gadā par 6%  salīdzinājumā pret 2010. gadu. Tāpat ir uzlikts pienākums dalībvalstīm uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves. ES direktīvu prasības ir pielāgojamas un ieviešamas nacionālajos normatīvajos aktos, lai tās kļūtu saistošas degvielas tirgotājiem.

Veids Datums Nr. Nosaukums
Direktīva 11.12.2018 2018/2001 Par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu
Komisijas īstenošanas regula 17.05.2018. 2018/732 Par kopīgu metodoloģiju alternatīvu degvielu vienības cenu salīdzināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES
Regula 27.04.2016. 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
Direktīva 09.09.2015. 2015/1513 Direktīva, ar kuru groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti, un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu
Direktīva 20.04.2015. 2015/652 Direktīva, ar ko nosaka aprēķina metodes un ziņošanas prasības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes
Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti
Direktīva 10.06.2014. 2014/77/EU Direktīva, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumu, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti
Direktīva 22.10.2014. 2014/94/EU Direktīva par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu
Direktīva 14.9.2009. 2009/119/EC Direktīva, ar ko dalībvalstīm uzliek pienākumu uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātas rezerves
Direktīva 23.04.2009. 2009/30/EC Direktīva, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK attiecībā uz benzīna, dīzeļdegvielas un gāzeļļas specifikācijām un ievieš mehānismu autotransporta līdzekļos lietojamās degvielas radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas kontrolei un samazināšanai, groza Padomes Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz tās degvielas specifikācijām, kuru lieto iekšējo ūdensceļu kuģos, un atceļ Direktīvu 93/12/EEK
Direktīva 23.04.2009 2009/28/EC Direktīva par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK
Direktīva 13.10.1998. 98/70/EC Direktīva, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un ar ko groza Padomes Direktīvu 93/12/EEK