Akti


Degvielas tirdzniecības nozari Latvijā regulē gan Eiropas Savienības (ES), gan nacionālie normatīvie akti.

ES normatīvie akti, galvenokārt direktīvas, regulē degvielas kvalitātes jautājumus, atjaunojamo energoresursu izmantošanu un siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu transporta sektorā.

ES direktīvas noteic visām dalībvalstīm saistošus mērķus atjaunojamo energoresursu izmantošanā, paredzot, ka 2020. gadā transporta sektorā atjaunojamiem energoresursiem jāsasniedz 10% īpatsvars, savukārt 2030. gadā šis īpatsvars degvielas piegādātājiem jau noteikts 14% apmērā.

ES normatīvais regulējums uzliek dalībvalstīm pienākumu samazināt transporta enerģijas siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas 2020. gadā par 6%  salīdzinājumā pret 2010. gadu. Tāpat ir uzlikts pienākums dalībvalstīm uzturēt jēlnaftas un/vai naftas produktu obligātās rezerves. ES direktīvu prasības ir pielāgojamas un ieviešamas nacionālajos normatīvajos aktos, lai tās kļūtu saistošas degvielas tirgotājiem.

Degvielas tirgotājiem to darbībā ir jāievēro virkne nacionālie normatīvie akti – gan tādi, kas attiecas uz jebkuru uzņēmumu, piemēram, Civillikums, Komerclikums, darba tiesību un nodokļu jautājumus regulējošie normatīvie akti, gan specifiski, tikai uz degvielas tirgotājiem attiecināmi normatīvie akti. Specifiski, tikai uz degvielas tirgotājiem attiecināmi normatīvie akti regulē tādus jautājumus kā naftas produktu aprite, degvielas kvalitāte, obligātais biodegvielas piejaukums fosilajai degvielai, SEG emisiju samazināšana degvielas tirdzniecības ietvaros, virkne vides aizsardzības un drošības prasību ievērošana degvielas uzpildes stacijās u.c.