LV normatīvie akti


Degvielas tirgotājiem to darbībā ir jāievēro virkne nacionālie normatīvie akti – gan tādi, kas attiecas uz jebkuru uzņēmumu, piemēram, Civillikums, Komerclikums, darba tiesību un nodokļu jautājumus regulējošie normatīvie akti, gan specifiski, tikai uz degvielas tirgotājiem attiecināmi normatīvie akti.

Specifiski, tikai uz degvielas tirgotājiem attiecināmi normatīvie akti regulē tādus jautājumus kā naftas produktu aprite, degvielas kvalitāte, obligātais biodegvielas piejaukums fosilajai degvielai, transporta enerģijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana degvielas tirdzniecības ietvaros, virkne vides aizsardzības un drošības prasību ievērošana degvielas uzpildes stacijās u.c.

Veids Datums un Nr. Nosaukums
Likums 02.02.1995 Par nodokļiem un nodevām
MK noteikumi 02.04.2019 Nr.136 Noteikumi par apvienotajām noliktavām
MK noteikumi 18.12.2018 Nr.802 Transfertcenu dokumentācija un kārtība, kādā noslēdzama nodokļu maksātāja un nodokļu administrācijas iepriekšēja vienošanās par tirgus cenas (vērtības) noteikšanu darījumam vai darījumu veidam
MK noteikumi 27.11.2018 Nr.748 Padziļinātās sadarbības programmas darbības noteikumi
MK noteikumi 03.04.2018 Nr.193 Kārtība, kādā skaidro naudu izņem no juridiskās personas vai individuālā komersanta kases vai citas skaidrās naudas glabāšanas vietas
MK noteikumi 21.03.2017.  Nr. 167 Kārtība, kādā veic datu apmaiņu attiecībā uz elektroniski nosūtāmiem rīkojumiem un paziņojumiem par to izpildi 
MK noteikumi 22.09.2015.  Nr. 537 Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā
MK noteikumi 26.05.2014. Nr. 263 Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek identificētas personas, kas iesniedz elektroniskos dokumentus 
MK noteikumi 11.02.2014. Nr. 96 Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība
MK noteikumi 11.02.2014. Nr. 95 Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām 
MK noteikumi 10.04.2007. Nr. 237 Skaidrā naudā veikto darījumu deklarēšanas noteikumi 
MK noteikumi 20.08.1999.  Nr. 294 Noteikumi par īpašuma nodokļa un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu pamatparādu kapitalizācijas rezultātā iegūto kapitāla daļu realizācijas ieņēmumu sadali 
MK noteikumi 30.04.2001.  Nr. 178 Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi 
MK noteikumi 04.07.2000. Nr. 221 Kārtība, kādā nokavētajiem valsts budžetā ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem samazināma iepriekš aprēķinātā nokavējuma nauda un kādā atceļams lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanu
MK noteikumi 18.04.2000.  Nr. 149 Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā 
Likums 30.10.2003 Par akcīzes nodokli
MK noteikumi 12.02.2019. Nr. 72 Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem
MK noteikumi 13.02.2018.  Nr. 86 Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi 
MK noteikumi 04.04.2017. Nr. 199 Noteikumi par dabasgāzes apriti un akcīzes nodokļa piemērošanas kārtību 
MK noteikumi 14.04.2015. Nr. 194 Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem 
MK noteikumi 21.12.2010.  Nr. 1176 Bioproduktus saturošas degvielas aprites un attiecīgā akcīzes nodokļa administrēšanas kārtība
MK noteikumi 30.03.2010. Nr. 307 Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība 
MK noteikumi 30.03.2010. Nr. 300 Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību 
MK noteikumi 23.03.2010. Nr. 274 Kārtība, kādā, aprēķinot akcīzes nodokli naftas produktiem, nosakāms naftas produktu daudzums litros 15 grādu temperatūrā pēc Celsija 
MK noteikumi  03.03.2009.  Nr. 211 Spirta denaturēšanas un denaturētā spirta aprites kārtība 
MK noteikumi 31.07.2007. Nr. 525 Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa 
MK noteikumi 30.08.2005. Nr. 662 Akcīzes preču aprites kārtība
Likums 29.11.2012. Pievienotās vērtības nodokļa likums
MK noteikumi 13.02.2018.  Nr. 86 Muitas maksājumu parāda galvojumu un avansa iemaksu administrēšanas noteikumi
MK noteikumi 15.01.2013.  Nr. 40 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām 
Likums 11.05.1993. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli
MK noteikumi 14.11.2017.  Nr. 676 Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai 
MK noteikumi 16.12.2014. Nr. 785 Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā 
MK noteikumi 12.10.2010. Nr. 969 Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi 
MK noteikumi 21.09.2010. Nr. 899 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība 
MK noteikumi 25.08.2008. Nr. 677 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem 
Likums 03.09.1998. Enerģētikas likums
MK noteikumi  07.02.2017. Nr. 78 Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi 
MK noteikumi 14.06.2011. Nr. 450 Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību 
MK noteikumi 19.04.2011. Nr. 312 Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā
MK noteikumi 12.04.2011.  Nr. 286 Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā 
MK noteikumi 16.03.2010. Nr. 248 Kārtība, kādā komersanti sniedz informāciju par degvielas mazumtirdzniecības cenām 
MK noteikumi 29.01.2002.  Nr. 40 Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums 
Likums 03.03.2016. Energoefektivitātes likums
MK noteikumi 25.04.2017.  Nr. 226 Energoefektivitātes pienākuma shēmas noteikumi 
MK noteikumi 11.04.2017. Nr. 202 Noteikumi par energoefektivitātes nodevas apmēru un tās aprēķināšanas, piemērošanas, maksāšanas un kontroles kārtību 
Likums 08.08.1996. Par atbilstības novērtēšanu
MK noteikumi 07.06.2016. Nr. 348 Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi 
MK noteikumi 19.04.2016. Nr. 231 Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi 
MK noteikumi 12.04.2016. Nr. 212 Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība 
MK noteikumi 12.04.2016. Nr. 207 Vienkāršu spiedtvertņu noteikumi 
MK noteikumi 05.07.2011.  Nr. 545 Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību 
MK noteikumi 25.08.2008.  Nr. 693 Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu 
MK noteikumi 26.09.2006. Nr. 801 Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem 
MK noteikumi 18.10.2005. Nr. 772 Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību 
MK noteikumi 26.09.2000. Nr. 332 Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu 
MK noteikumi 20.02.2001. Nr. 74 Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 
Likums 17.03.2005. Biodegvielas likums
MK noteikumi 18.10.2005. Nr. 772 Noteikumi par biodegvielas kvalitātes prasībām, atbilstības novērtēšanu, tirgus uzraudzību un patērētāju informēšanas kārtību 
Likums 15.03.2001. Par piesārņojumu
MK noteikumi 25.09.2018 Nr. 597 Transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzuma un tā samazinājuma aprēķināšanas un ziņošanas kārtība
MK noteikumi 23.01.2018.  Nr. 42 Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika 
MK noteikumi 12.06.2012. Nr. 409 Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām
MK noteikumi 26.09.2006. Nr. 801 Noteikumi par sēra satura ierobežošanu atsevišķiem šķidrās degvielas veidiem 
Likums 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums
Likums 24.09.1998 Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību
MK noteikumi 25.08.2009.  Nr. 953 Sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes staciju tehniskās uzraudzības kārtība 
MK noteikumi 20.02.2001. Nr. 74 Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība 
Likums 24.10.2002. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums
MK noteikumi 19.04.2016.  Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi 
Likums 02.06.2016 Muitas likums
MK noteikumi 16.07.2019. Nr.334 Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā
MK noteikumi 20.12.2016. Nr. 861 Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm 
Likums 01.04.1998. Ķīmisko vielu  likums
MK noteikumi 01.03.2016. Nr. 131 Rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas kārtība un riska samazināšanas pasākumi 
Likums 07.04.2004. Preču un pakalpojumu drošuma likums
MK noteikumi 09.12.2014.  Nr. 755 Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība 
Likums 11.12.2008. Autoceļu lietošanas nodevas likums
MK noteikumi  26.05.2014. Nr. 272 Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība 
Likums 04.10.2001 Konkurences likums
Likums 20.06.2001. Darba likums
MK noteikumi 23.05.2017. Nr. 264 Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām 
Likums 07.12.1984. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
Likums 28.01.1937. Civillikums
Likums 13.04.2000. Komerclikums
Likums 29.01.2009. Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums
Likums 13.10.2011. Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums
Likums 05.02.1997. Aizsargjoslu likums
MK noteikumi  05.12.2006.  Nr. 982 Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika 
Likums 21.05.2015. Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums
Likums 20.12.1999. Reklāmas likums
Likums 21.04.2016. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums
MK noteikumi 16.05.2017.  Nr. 260 Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem 
MK noteikumi 05.07.2016.  Nr. 440 Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem 
MK noteikumi 17.05.2016.  Nr. 306 Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību 
Likums 22.04.2004. Alkoholisko dzērienu aprites likums
MK rīkojums 09.02.2018. Nr. 49 Par konceptuālo ziņojumu “Par drošības rezervju pakalpojuma valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei pilnveidošanu”
MK rīkojums 21.07.2017. Nr. 379 Par konceptuālo ziņojumu “Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā”
MK rīkojums 25.04.2017. Nr. 202 Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.–2020. gadam
MK rīkojums 09.02.2016.  Nr. 129 Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020. gadam
MK rīkojums 29.03.2010.  Nr. 179 Par Valsts naftas produktu rezervju izveides koncepciju